Ασφάλεια Αγορών

Όλες οι συναλλαγές στην storeitnow.gr διέπονται από το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο, καθώς και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (ν.2251/1994).

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών είναι ασφαλείς και απόρρητες και παρέχονται μόνον στην περίπτωση που οι ίδιοι επιθυμούν να παραγγείλουν προϊόντα ή/και να λαμβάνουν ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα. Όλα τα αιτήματα που αποστέλλονται απευθείας σύνδεση (online) στην storitnow.gr, καθώς και οι πληροφορίες που διαβιβάζονται από τους χρήστες είναι απόρρητα και χρησιμοποιούνται προκειμένου οι χρήστες να έχουν άμεση και αποτελεσματική επικοινωνία με το κατάστημα. Η storitnow.gr δεν αποκαλύπτει, μεταβιβάζει, παραχωρεί ή ανταλλάσσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών, εκτός εάν αυτό επιβάλλεται από νόμο ή δικαστική απόφαση.

Οι διαδικασίες που ακολουθεί η storitnow.gr προστατεύουν τα δεδομένα των χρηστών από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση, αλλαγή ή καταστροφή. Επίσης πιστοποιούν ότι στοιχεία αυτά είναι ακριβή και χρησιμοποιούνται σωστά. Η σύνδεσή σας στην storitnow.gr είναι ασφαλής λόγω της τεχνολογίας SSL (Secure Socket Layer). Η τεχνολογία SSL στηρίζεται σε ένα κωδικό κλειδί για κρυπτογράφηση (128bit) των δεδομένων πριν αποσταλούν μέσω της (SSL) σύνδεσης. Ο έλεγχος ασφαλείας μεταξύ των δεδομένων και του Server γίνεται με βάση το μοναδικό κωδικό κλειδί διασφαλίζοντας στο ακέραιο την επικοινωνία.

Loading...